در این سایت سعی شده است که انواع پاورپوینت ها و مقالات و کتاب ها ونمونه سوالات عمرانی و معماری و سازه های آبی و خاک و پزشکی جهت استفاده دانشجویان و اساتید وعموم همشهریان قرارگیرد.

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 388
  • بازدید دیروز : 790
  • بازدید کل : 1275050

پیوند ها

دانلود جزوه درسی دانشگاهی محاسبات عددی به صورت فایل pdf در 98 صفحه


دانلود جزوه درسی دانشگاهی  محاسبات عددی به صورت فایل pdf در 98 صفحه

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی محاسبات عددی به صورت فایل pdf در 98 صفحه به طور کامل و جامع طبق موارد زیر مطرح شده است:

1-  مقدمه

2-  خطاها

3-  عمل گرد کردن به همراه مثال وتمرین حل شده

4-  نحوه تعیین ارقام بامعنا به همراه مثال وتمرین حل شده

5-  انواع خطاها به همراه مثال وتمرین حل شده

6-  ریشه معادلات به همراه مثال وتمرین حل شده

7-  روش پیدا کردن ریشه با استفاده از رسم منحنی به همراه مثال وتمرین حل شده

8-  روش تکراری نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

9- روش وتری به همراه مثال و تمرین حل شده

10-  روش نابجایی به همراه مثال و تمرین حل شده

11-  روش تصنیف به همراه مثال و تمرین حل شده

12-  درون یابی وتقریب چند جمله ای ها به همراه مثال و تمرین حل شده

13-  چند جمله ای های لاکرانز به همراه مثال و تمرین حل شده

14-  معایب روش لاکرانژ

15-  روش ضرایب نامعین به همراه مثال و تمرین حل شده

16-  روش حذفی گوس به همراه مثال و تمرین حل شده

17-  روش تفاضل های تقسیمی به همراه مثال و تمرین حل شده

18-  روش نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

19-  برازش منحنی

20-  خط کمترین مربعات به همراه مثال و تمرین حل شده

21-  مشتق به همراه مثال و تمرین حل شده

22-  انتگرال به همراه مثال و تمرین حل شده

23-  قانون مستطیل به همراه مثال و تمرین حل شده

24-  قاعده ذوزنقه به همراه مثال و تمرین حل شده

25-  قانون سیمپسون به همراه مثال و تمرین حل شده

26-  قاعده نقطه میانی 

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی محاسبات عددی به صورت فایل pdf در 98 صفحه به طور کامل و جامع طبق موارد زیر مطرح شده است:

1- مقدمه

2- خطاها

3- عمل گرد کردن به همراه مثال وتمرین حل شده

4- نحوه تعیین ارقام بامعنا به همراه مثال وتمرین حل شده

5- انواع خطاها به همراه مثال وتمرین حل شده

6- ریشه معادلات به همراه مثال وتمرین حل شده

7- روش پیدا کردن ریشه با استفاده از رسم منحنی به همراه مثال وتمرین حل شده

8- روش تکراری نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

9- روش وتری به همراه مثال و تمرین حل شده

10- روش نابجایی به همراه مثال و تمرین حل شده

11- روش تصنیف به همراه مثال و تمرین حل شده

12- درون یابی وتقریب چند جمله ای ها به همراه مثال و تمرین حل شده

13- چند جمله ای های لاکرانز به همراه مثال و تمرین حل شده

14- معایب روش لاکرانژ

15- روش ضرایب نامعین به همراه مثال و تمرین حل شده

16- روش حذفی گوس به همراه مثال و تمرین حل شده

17- روش تفاضل های تقسیمی به همراه مثال و تمرین حل شده

18- روش نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

19- برازش منحنی

20- خط کمترین مربعات به همراه مثال و تمرین حل شده

21- مشتق به همراه مثال و تمرین حل شده

22- انتگرال به همراه مثال و تمرین حل شده

23- قانون مستطیل به همراه مثال و تمرین حل شده

24- قاعده ذوزنقه به همراه مثال و تمرین حل شده

25- قانون سیمپسون به همراه مثال و تمرین حل شده

26-  قاعده نقطه میانی به همراه مثال و تمرین حل شده

27- دستگاه ها

28-  حل معادلات دستگاه خطی روش های مستقیم وتکراری به همراه مثال و تمرین حل شده

29 -  روش حذفی گوس روش تکراری به همراه مثال و تمرین حل شده

30-  روش ژاکوپی به همراه مثال و تمرین حل شده

31-  روش های عددی حل معادله دیفرانسیل معمولی 

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی محاسبات عددی به صورت فایل pdf در 98 صفحه به طور کامل و جامع طبق موارد زیر مطرح شده است:

1- مقدمه

2- خطاها

3- عمل گرد کردن به همراه مثال وتمرین حل شده

4- نحوه تعیین ارقام بامعنا به همراه مثال وتمرین حل شده

5- انواع خطاها به همراه مثال وتمرین حل شده

6- ریشه معادلات به همراه مثال وتمرین حل شده

7- روش پیدا کردن ریشه با استفاده از رسم منحنی به همراه مثال وتمرین حل شده

8- روش تکراری نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

9- روش وتری به همراه مثال و تمرین حل شده

10- روش نابجایی به همراه مثال و تمرین حل شده

11- روش تصنیف به همراه مثال و تمرین حل شده

12- درون یابی وتقریب چند جمله ای ها به همراه مثال و تمرین حل شده

13- چند جمله ای های لاکرانز به همراه مثال و تمرین حل شده

14- معایب روش لاکرانژ

15- روش ضرایب نامعین به همراه مثال و تمرین حل شده

16- روش حذفی گوس به همراه مثال و تمرین حل شده

17- روش تفاضل های تقسیمی به همراه مثال و تمرین حل شده

18- روش نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

19- برازش منحنی

20- خط کمترین مربعات به همراه مثال و تمرین حل شده

21- مشتق به همراه مثال و تمرین حل شده

22- انتگرال به همراه مثال و تمرین حل شده

23- قانون مستطیل به همراه مثال و تمرین حل شده

24- قاعده ذوزنقه به همراه مثال و تمرین حل شده

25- قانون سیمپسون به همراه مثال و تمرین حل شده

26- قاعده نقطه میانی

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی محاسبات عددی به صورت فایل pdf در 98 صفحه به طور کامل و جامع طبق موارد زیر مطرح شده است:

1- مقدمه

2- خطاها

3- عمل گرد کردن به همراه مثال وتمرین حل شده

4- نحوه تعیین ارقام بامعنا به همراه مثال وتمرین حل شده

5- انواع خطاها به همراه مثال وتمرین حل شده

6- ریشه معادلات به همراه مثال وتمرین حل شده

7- روش پیدا کردن ریشه با استفاده از رسم منحنی به همراه مثال وتمرین حل شده

8- روش تکراری نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

9- روش وتری به همراه مثال و تمرین حل شده

10- روش نابجایی به همراه مثال و تمرین حل شده

11- روش تصنیف به همراه مثال و تمرین حل شده

12- درون یابی وتقریب چند جمله ای ها به همراه مثال و تمرین حل شده

13- چند جمله ای های لاکرانز به همراه مثال و تمرین حل شده

14- معایب روش لاکرانژ

15- روش ضرایب نامعین به همراه مثال و تمرین حل شده

16- روش حذفی گوس به همراه مثال و تمرین حل شده

17- روش تفاضل های تقسیمی به همراه مثال و تمرین حل شده

18- روش نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

19- برازش منحنی

20- خط کمترین مربعات به همراه مثال و تمرین حل شده

21- مشتق به همراه مثال و تمرین حل شده

22- انتگرال به همراه مثال و تمرین حل شده

23- قانون مستطیل به همراه مثال و تمرین حل شده

24- قاعده ذوزنقه به همراه مثال و تمرین حل شده

25- قانون سیمپسون به همراه مثال و تمرین حل شده

26- قاعده نقطه میانی به همراه مثال و تمرین حل شده

27- دستگاه ها

28- حل معادلات دستگاه خطی روش های مستقیم وتکراری به همراه مثال و تمرین حل شده

29 - روش حذفی گوس روش تکراری به همراه مثال و تمرین حل شده

30-  روش ژاکوپی به همراه مثال و تمرین حل شده

31-  روش های عددی حل معادله دیفرانسیل معمولی 

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی محاسبات عددی به صورت فایل pdf در 98 صفحه به طور کامل و جامع طبق موارد زیر مطرح شده است:

1- مقدمه

2- خطاها

3- عمل گرد کردن به همراه مثال وتمرین حل شده

4- نحوه تعیین ارقام بامعنا به همراه مثال وتمرین حل شده

5- انواع خطاها به همراه مثال وتمرین حل شده

6- ریشه معادلات به همراه مثال وتمرین حل شده

7- روش پیدا کردن ریشه با استفاده از رسم منحنی به همراه مثال وتمرین حل شده

8- روش تکراری نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

9- روش وتری به همراه مثال و تمرین حل شده

10- روش نابجایی به همراه مثال و تمرین حل شده

11- روش تصنیف به همراه مثال و تمرین حل شده

12- درون یابی وتقریب چند جمله ای ها به همراه مثال و تمرین حل شده

13- چند جمله ای های لاکرانز به همراه مثال و تمرین حل شده

14- معایب روش لاکرانژ

15- روش ضرایب نامعین به همراه مثال و تمرین حل شده

16- روش حذفی گوس به همراه مثال و تمرین حل شده

17- روش تفاضل های تقسیمی به همراه مثال و تمرین حل شده

18- روش نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

19- برازش منحنی

20- خط کمترین مربعات به همراه مثال و تمرین حل شده

21- مشتق به همراه مثال و تمرین حل شده

22- انتگرال به همراه مثال و تمرین حل شده

23- قانون مستطیل به همراه مثال و تمرین حل شده

24- قاعده ذوزنقه به همراه مثال و تمرین حل شده

25- قانون سیمپسون به همراه مثال و تمرین حل شده

26- قاعده نقطه میانی

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی محاسبات عددی به صورت فایل pdf در 98 صفحه به طور کامل و جامع طبق موارد زیر مطرح شده است:

1- مقدمه

2- خطاها

3- عمل گرد کردن به همراه مثال وتمرین حل شده

4- نحوه تعیین ارقام بامعنا به همراه مثال وتمرین حل شده

5- انواع خطاها به همراه مثال وتمرین حل شده

6- ریشه معادلات به همراه مثال وتمرین حل شده

7- روش پیدا کردن ریشه با استفاده از رسم منحنی به همراه مثال وتمرین حل شده

8- روش تکراری نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

9- روش وتری به همراه مثال و تمرین حل شده

10- روش نابجایی به همراه مثال و تمرین حل شده

11- روش تصنیف به همراه مثال و تمرین حل شده

12- درون یابی وتقریب چند جمله ای ها به همراه مثال و تمرین حل شده

13- چند جمله ای های لاکرانز به همراه مثال و تمرین حل شده

14- معایب روش لاکرانژ

15- روش ضرایب نامعین به همراه مثال و تمرین حل شده

16- روش حذفی گوس به همراه مثال و تمرین حل شده

17- روش تفاضل های تقسیمی به همراه مثال و تمرین حل شده

18- روش نیوتن به همراه مثال و تمرین حل شده

19- برازش منحنی

20- خط کمترین مربعات به همراه مثال و تمرین حل شده

21- مشتق به همراه مثال و تمرین حل شده

22- انتگرال به همراه مثال و تمرین حل شده

23- قانون مستطیل به همراه مثال و تمرین حل شده

24- قاعده ذوزنقه به همراه مثال و تمرین حل شده

25- قانون سیمپسون به همراه مثال و تمرین حل شده

26- قاعده نقطه میانی به همراه مثال و تمرین حل شده

27- دستگاه ها

28- حل معادلات دستگاه خطی روش های مستقیم وتکراری به همراه مثال و تمرین حل شده

29 - روش حذفی گوس روش تکراری به همراه مثال و تمرین حل شده

30- روش ژاکوپی به همراه مثال و تمرین حل شده


مبلغ واقعی 30,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 27,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1012

برچسب های مهم

انواع پاورپوینت های عمرانی و ساختمانی و راهسازی و ژئوتکنیک و سازه های آبی پزشکی موجود است.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما